logotype
trenuj i wspieraj fundacj
img1
img2


Wychodzimy do ludzi

Ogłaszamy nabór uczestników do programu realizowanego w partnerstwie z fundacją Spectrum Liberi. Program jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Fundacja TWÓJ EVEREST we współpracy z fundacją Fundacja Spectrum Liberi zrealizuje w Chorzowie projekt mający na celu umożliwienie aktywnego udziału w życiu społecznym 20 osobom w wieku od 8-18 ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym autyzmem i zespołem Aspergera zamieszkującym woj. śląskie poprzez przeprowadzenie zajęć dostosowanych do możliwości poszczególnego beneficjenta oraz praktyczne sprawdzenie nabytych umiejętności w trakcie wyjść do różnego rodzaju instytucji. Celem projektu będzie przygotowanie tej grupy do aktywności społecznej poprzez trening umiejętności społecznych oraz wsparcie relacji z otoczeniem zewnętrznym. Projekt będzie prowadzony w sposób ciągły przez okres 14 miesięcy (z przerwą na wakacje) z udziałem wykwalifikowanych specjalistów i wolontariuszy w dostosowanych odpowiednio salach terapeutycznych oraz w formie wyjść do miejsc i instytucji związanych z aktywnością społeczną. Realizowane bloki tematyczne będą skoncentrowane na tym, aby uczestnicy projektu mieli możliwość aktywnego udziału w życiu społecznym pomimo ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Jednocześnie zaangażowane zostaną osoby i instytucje zewnętrzne np. poradnia zdrowia, poradnia stomatologiczna, Centrum Kulinarne, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, specjalista ds. bezpiecznego korzystania z sieci, harcerze wodniacy. Wszystkie te osoby związane będą z tematami bezpiecznego zachowania na zewnątrz i w środowisku domowym, co dla beneficjentów jest podstawową umiejętnością, którą muszą w sposób ciągły ćwiczyć, aby mieć szansę poruszania się i funkcjonowania w społeczeństwie. Projektem zostaną objęci również rodzice dzieci w liczbie 40 osób. W projekcie odbędą się także działania edukacyjne dla pracowników szkół i instytucji, aby praktycznie przygotować ich do kontaktu z osobami z zaburzeniami autystycznymi. Wydany zostanie również poradnik "Zrozumieć Autyzm" - jego kolportaż zostanie przeprowadzony w trakcie trwania projektu.

W celu rekrutacji do projektu zapraszamy do kontaktu z fundacją Spectrum Liberii

https://www.spectrumliberi.org/fio-2019-2020/